Pro developery

Prvním krokem řádného zvážení realizace projektu jsou tyto kroky, které naším klientům nabízíme:

 • analýza prostředí projektu,
 • segmentace (členění) trhu a definování cílových skupin
 • průzkum trhu, analýza konkurence, analýza substitutů

Jelikož chceme, aby projekty, na kterých spolupracujeme či je realizujeme, byly kvalitní, doporučujeme provést:

 • architektonické a stavebně technické posouzení projektu a jeho optimalizaci

Základem pro každý projekt je financování. Nabízíme:

 • Spolupráci při přípravě prezentace projektu pro banku
 • Spolupráci při přípravě kalkulací nákladů projektu, tak kalkulace nájmu bytových jednotek a optimalizace
 • Finanční a investiční poradenství, případně spolupráce při zajišťování financování

Družstevní projekty jsou specifické, je tedy důležité nezapomenout zejména na:

 • Metodickou podporu zakládajícím členům bytových družstev
 • Pomoc při sestavování žádosti o podporu, při čerpání podpory a jejím finančním zúčtování, při dodržování dalších podmínek stanovených zákonem a při možném ukončení závazků bytového družstva plynoucích z poskytnuté podpory,
 • Konzultace při tvorbě stanov nově zakládaného bytového družstva tak, aby odpovídaly požadavkům zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů či při přizpůsobení stanov stávajícího bytového družstva těmto požadavkům dle Zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení

U každého projektu je důležitá jeho vizibilita, i naším cíle je, aby projekty připravované pro budoucí družstevníky měly:

 • Kvalitní marketingovou přípravu
 • Marketing a marketingový mix

Pro každý projekt navrhujeme zakládat nové družstvo. Součástí naší nabídky jsou:

 • Konzultace a právní podklady pro fungování budoucího BD
 • Konzultace založení a správa družstva
 • Vedení kompletního finančního účetnictví, a to v rozsahu: zpracování převzatých (primárních) účetních dokladů, provádění účetních zápisů, vystavování účetních dokladů, vedení operativní evidence (např. soupisy daňových dokladů pro DPH apod.), vedení účetních knih, vedení dlouhodobého majetku, zpracování a předání na FÚ daňových přiznání k silniční dani, zastupování před FÚ v běžném styku na základě plné moci, příprava podkladů a účast na všech místních šetřeních a vytýkacích řízeních prováděných FÚ, zpracování roční účetní závěrky a přiznání k dani z příjmů, včetně jeho předání na FÚ;
 • Vedení evidence členů klienta, vedení evidence plateb zájemců o členství v družstvu klienta, vedení evidence nákladů souvisejících s výstavbou a provozem družstevního bytového domu, vedení daňové agendy objednatele;
 • Předepisování nájemného a záloh na služby poskytované s užíváním družstevních bytových nebo nebytových jednotek, včetně vedení evidence úhrad těchto plateb,
 • Upomínání dlužníků a případné zpracování podkladů pro řešení pohledávek soudní cestou,
 • Zpracovávání ročních vyúčtování předepsaných záloh za služby poskytované s užíváním bytových nebo nebytových družstevních jednotek,

Naším klientům nabízíme také informace o:

 • právních předpisech, metodice a její využití v družstevní bytové výstavbě

V neposlední řadě naše nabídka obsahuje také:

 • Realitní činnost
 • Řízení klientských změn během výstavby
 • Správu družstva
   

Zaujala Vás nabídka našich služeb? Kontaktujte nás.

Loader

 

Zajímavosti

Park Milovice
Nahoru