top of page

Jak na průkaz energetické náročnosti budovy


OBSAH A ROZSAH PENB SE LIŠÍ PODLE TOHO, K JAKÉMU

ÚČELU BUDE SLOUŽIT

Pro prodej a pronájem je možné zpracovat "jednodušší" PENB, který nemusí obsahovat informace o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) a nemusí obsahovat rámcová opatření doporučená pro snížení energetické náročnosti budovy.

Pro pokrytí zákonné povinnosti je však velmi důležité zpracování PENB v plné verzi, která výše uvedené informace obsahuje. Přidanou hodnotou jsou navíc užitečné informace o možnostech snížení spotřeby energií a využití OZE. Tento PENB je zároveň možné použít také pro pronájem či prodej bytové jednotky, je tedy univerzální.

POHLÍDEJTE SI KVALITU ZPRACOVÁNÍ, POZOR NA PODEZŘELE LEVNÉ NABÍDKY NA ZPRACOVÁNÍ

Pokud je PENB kvalitně zpracován, obsahuje nejen pravdivé a důležité informace o energetické náročnosti budovy, ale také informace o možném zlepšení. SVJ může dále spolupracovat se zpracovatelem PENB, který na základě získaných údajů snadno navrhne a vyhodnotí například možnosti zateplení, výměny oken apod. Proto je důležité dodržení kvality a věrohodnosti dat při práci na PENB, který pak může sloužit jako základ pro další snižování nákladů na energie.

ENERGETICKÝ PRŮKAZ, ENERGETICKÝ ŠTÍTEK A ENERGETICKÝ AUDIT: JAKÉ JSOU ROZDÍLY

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace při výstavbě nových budov, stávající vyhláška rozšířila povinnost zpracování a zpřesnila metodiku. PENB je tvořen protokolem, který hodnotí veškeré užívané energie v budově, vytápění, tedy chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení, dle vyhlášky 78/2013 Sb. a stanoví energetickou náročnost. Očekává se, podobně jako v zahraničí, že se energetická náročnost budovy odrazí na její tržní ceně a zvýší poptávku po energeticky úsporném bydlení.

Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) je oproti tomu zpracováván na základě technické normy ČSN 73 0540 a hodnotí pouze kvalitu obálky budovy. Energetický štítek je podle nových předpisů součástí PENB.

Energetický audit (EA) je podle zákona č. 406 a vyhlášky č. 480/2012 podrobná zpráva vypovídající o způsobech a úrovni využívání energie v budově, včetně návrhů úsporných opatření a ekonomického vyhodnocení navržených variant. Audit se u bytových domů vyžaduje zejména při podání žádosti o státní dotaci.

KDO MUSÍ PENB ZPRACOVAT A V JAKÉM TERMÍNU:

Od kdy vzniká povinnost Za jakých podmínek povinnost vzniká od 1. ledna (dubna) 2013 N Při větší změně dokončené budovy (nad 25 % obálky budovy) N Prodej celé budovy nebo její ucelené části.

Prodej bytu (neplatí pro družstevní byty) N Nový pronájem celé budovy N Novostavba rodinného domu, bytového domu či administrativní budovy: Povinnost PENB platí pro všechny budovy s datem podání žádosti o stavební povolení po 1. 1. 2013. Musí být splněna nákladově optimální úroveň. do 1. července 2013 N Bytové a administrativní budovy využívané orgány veřejné moci nebo organizacemi zřízenými orgány veřejné moci pro budovy větší

než 500 m2. do 1. ledna 2015 N Pro všechny bytové domy a administrativní budovy s energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2, včetně bytových domů vlastněných orgány veřejné moci.

N Novostavby a rekonstrukce mají předepsané požadavky na primární energie. do 1. července 2015 N Bytové a administrativní budovy využívané orgány veřejné moci nebo organizacemi zřízenými orgány veřejné moci pro budovy větší než 250 m2. od 1. ledna 2016 N Pronájem bytu N Novostavby využívané orgány veřejné moci nebo organizacemi zřízenými orgány veřejné moci pro budovy větší než 1 500 m2: téměř nulová spotřeba. do 1. ledna 2017 N Pro všechny bytové domy a administrativní budovy s energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2. N Novostavby využívané orgány veřejné moci nebo organizacemi zřízenými orgány veřejné moci pro budovy větší než 350 m2: téměř nulová spotřeba. od 1. ledna 2018 N Všechny novostavby s energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2: téměř nulová spotřeba.

N Novostavby využívané orgány veřejné moci nebo organizacemi zřízenými orgány veřejné moci pro budovy menší než 350 m2: téměř nulová spotřeba. od 1. ledna 2019 N Pro všechny bytové domy a administrativní budovy, platí i pro domy s energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2. N Všechny novostavby s energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2: téměř nulová spotřeba.

od 1. ledna 2020 N Všechny novostavby, platí i pro domy s energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2: téměř nulová spotřeba.

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

Energeticky vztažná plocha. Celkovou energeticky vztažnou plochou je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy. Větší změna dokončené budovy je změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.

Ucelená část budovy je podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena. Nákladově optimální úroveň: požadavky na energetickou náročnost budov, která vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti užití energií, na údržbu, provoz a likvidaci budov.

Budova s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Pro administrativní budovy nastává povinnost zpracovat PENB: * od 1. ledna 2013, přičemž PENB musí být zpracován nejpozději N do 1. ledna 2015 u administrativní budovy a bytového domu nad 1 500 m2, N do 1. ledna 2017 u administrativní budovy a bytového domu nad 1 000 m2, N od 1. ledna 2019 se tato povinnost týká i administrativních budov a bytových domů pod 1 000 m2 * od 1. ledna 2013, pokud se renovuje více jak 25 % obálky budovy. - od 1. ledna 2013, při prodeji či pronájmu bytu (možné nahradit fakturami energií za poslední 3 roky v dotyčném bytě).

Poznámky

* Při nabídce prodeje či pronájmu je nutno uvést ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech nezávisle na dosažené třídě energetické náročnosti nemovitosti.

  • Předložení či předání průkazu kupujícímu či nájemci budovy je povinné.

  • Při převodu či pronájmu družstevního bytu není povinnost předložit PENB za celou budovu, protože se právně jedná o převod členského podílu v družstvu.

  • PENB se nevyžaduje při převodu z titulu dědictví, daru a jiného případu, kdy nejde o prodej.

  • PENB zpracovaný v minulosti, například v předchozí fázi renovace, je platný po dobu 10 let, ale obsahuje mnohem méně důležitých informací oproti novému.

Další povinnosti stavebníků, společenství vlastníků jednotek a vlastníků budov N Vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům, a to do 1. 1. 2015. Pokud se energetickým posudkem neprokáže nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla. N Zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody stanovených prováděcím právním předpisem, a to od 1. 1. 2013.

N Řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním předpisem, a to od 1. 1. 2013.

N U budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 zařadit do 1. ledna 2015 tyto budovy do Systému spotřeby energie uveřejněného na internetových stránkách ministerstva. Závěr N Pokud majitel budovy objekt nestaví, neprovádí v objektu renovaci, neprodává nebo nově budovu nepronajímá, vztahují se na něho z výše uvedeného zákona pouze dva požadavky:

  • Požadavek na zpracování PENB v termínu podle velikosti domu,

  • Požadavek na pravidelnou kontrolu kotlů nad 20 kW a klimatizačních zařízení nad 12 kW v pravidelných intervalech, podle § 6a Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů.

N Zpracování PENB pro rekonstrukci je povinné, pokud se renovuje více než 25 % obálky a není zpracovaný platný průkaz (např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace). N Samostatného bytu se povinnost zpracovat PENB netýká, týká se pouze bytových domů.

N Podle současného návrhu novely zákona 406/2000 Sb. je v §7 odst. 9: Průkaz se nezajišťuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947. N Povinnost zpracovat PENB při prodeji realitní agenturou však není tímto ovlivněna a v případě nedodání PENB agentura udává třídu energetické náročnosti G. Literatura a důležité odkazy: Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Vyhláška MPO č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov (nahradila původní vyhlášku 291/2001 Sb.)

 

Grafická část Průkazu energetické náročnosti.

Černá šipka s bíle vepsanou číselnou hodnotou vyjadřuje zařazení budovy do třídy energetické náročnosti a její předpokládanou měrnou spotřebu energie vyjádřenou v kilowatthodinách na metr čtverečný za rok. Budovy zařazené do třídy A, B a C splňují aktuálně platné požadavky na energeticky úsporný standard. Bílá šipka s černě vepsanou hodnotou vyjadřuje možné zlepšení energetické náročnosti budovy a její zařazení do klasifikační třídy po realizaci doporučených opatření.


Autor: ING. JIŘÍ BERANOVSKÝ, PH. D., MBA, ING. JAN TRUXA

Comments


bottom of page