top of page

Novela zákona o zaměstnanosti. Týká se i představitelů společenství vlastníků a družstev.


Zdroj: Podnikatel.cz

Novela zákona o zaměstnanosti klepe na dveře. Znemožní pobírání podpory členům obchodních korporací. A co bezúplatná činnost či představitelé bytového družstva?

 

Významnou změnu přináší novela zákona o zaměstnanosti. Jedná se nejen

o zavedení nových podmínek pro takzvaný kurzarbeit, ale rovněž o úpravu podpory v nezaměstnanosti a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Dotkne se osob, které pracují v nekolidujícím zaměstnání nebo členů obchodních korporací. Novelu zákona již počátkem srpna podepsal prezident. Nabude účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícím po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.


Sjednocení přístupu k poskytování podpory

Jedním z cílů novely zákona o zaměstnanosti je sjednocení přístupu k poskytování podpory v nezaměstnanosti uchazeče o zaměstnání, který vykonává činnost

v pracovním poměru, a uchazeče, který je členem obchodní korporace, kdy měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) z nekolidujícího zaměstnání nepřesáhne polovinu minimální mzdy.


Nárok na podporu v nezaměstnanosti (stejně tak zastavení její výplaty u uchazečů o zaměstnání s nekolidujícím zaměstnáním) se bude nově odvíjet od stejné rozhodné skutečnosti. A to, zda má uchazeč o zaměstnání uzavřen právní vztah výkonu nekolidujícího zaměstnání. Obdobně se bude posuzovat nárok na podporu v nezaměstnanosti a zastavení její výplaty u uchazeče o zaměstnání v postavení člena obchodní společnosti. Posoudí se pouze, zda je či není v postavení člena obchodní společnosti nebo družstva (bez ohledu na jeho skutečný příjem nebo odměnu).


Člen obchodní společnosti

Podpora v nezaměstnanosti již nebude pro členy obchodních společností

a družstev.


Uchazečům o zaměstnání po dobu trvání nekolidujícího zaměstnání podpora poskytována není. Nekolidující zaměstnání je takové zaměstnání, z něhož měsíční odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy, aktuálně 4600 korun. Ovšem nezaměstnaný člen obchodní společnosti nebo družstva s nízkou odměnou nárok na podporu v nezaměstnanosti v současné době má. V podstatě se jedná

o nerovný přístup k podpoře v nezaměstnanosti poskytované zaměstnancům

a členům statutárních orgánů, kteří zastávají významné funkce ve sféře podnikání. Podle důvodové zprávy k novele zákona nejčastěji takto žádají o podporu

v nezaměstnanosti jednatelé společností s ručením omezeným. Obvykle dokládají, že funkci jednatele vykonávají, ale za práci nepobírají žádnou nebo jen minimální odměnu. Vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání pak získají náhradní dobu důchodového pojištění a stát za ně platí zdravotní pojištění. V řadě případů se pak jedná o účelové vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, protože po ukončení pobírání podpory v nezaměstnanosti na vlastní žádost vedení v této evidenci ukončí. Členové obchodní společnosti nebo družstva tvoří zhruba jedno procento celkového počtu uchazečů o zaměstnání a jejich počet má podle aktuálních zjištění stoupající tendenci.


Nově tedy bude rozhodující, zda je osoba v den podání žádosti o podporu

v nezaměstnanosti členem obchodní společnosti či družstva. Pokud ano, nárok na podporu v nezaměstnanosti bez ohledu na výši vyplácené odměny nevzniká.

V případě, kdy vstoupí do postavení takové osoby až v době vedení evidence uchazečů o zaměstnání (výčet dotčených osob je uveden v ustanovení § 25 odst.

1 písm. c) až f) a s) zákona o zaměstnanosti), musí nejpozději v tento den úřadu práce takovou skutečnost oznámit. Doba, po kterou nebude mít člen obchodní společnosti nebo družstva nárok na podporu v nezaměstnanosti, se mu nebude započítávat do podpůrčí doby pobírání podpory (obdobně jako je tomu nyní při neposkytování podpory v nezaměstnanosti z důvodu výkonu nekolidujícího zaměstnání).

Změna se týká činnosti:

společníků nebo jednatelů společnosti s ručením omezeným nebo komanditistů komanditní společnosti nebo ředitelů obecně prospěšné společnosti anebo vedoucích organizační složky zahraniční právnické osoby vykonávajících mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,


členů představenstva nebo správní rady nebo statutárních ředitelů akciové společnosti vykonávajících mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,

členů dozorčích rad obchodní společnosti vykonávajících mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,


členů družstva vykonávajících mimo pracovněprávní vztah k družstvu pro družstvo práci, za kterou jsou družstvem odměňováni,


fyzických osob pověřených obchodním vedením, které tuto činnost vykonávají za odměnu mimo pracovněprávní vztah (dále jen "členové obchodní společnosti nebo družstva").


Výjimka pro představitele bytového družstva

Na základě pozměňovacího návrhu byli z tohoto výčtu vyřazeni členové bytového družstva, kteří vykonávají práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo jsou pověřeni obchodním vedením bytového družstva. Tyto osoby bývají v reálu hodnoceny v řádu několika set korun ročně za služby, které ve vlastním domě vykonají pro sebe a své sousedy. Taková odměna jim v případě ztráty zaměstnání nemůže nahradit podporu v nezaměstnanosti. Logicky by jejich zahrnutí do skupiny činností bez nároku na podporu

v nezaměstnanosti snížilo motivaci vykonávat jakoukoli činnost pro družstvo (často minimálně ohodnocenou) z důvodu oprávněné obavy, kdy by při případné ztrátě zaměstnání neměly nárok na podporu. Bytová družstva by tyto služby musela řešit externě, což by následně zvyšovalo náklady družstevního bydlení. Naštěstí se změnu podařilo v novele zákona prosadit a představitelů bytových družstev se stejně jako představitelů společenství vlastníků jednotek změna týkat nebude a při ztrátě zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti neztratí.


Novela zákona samozřejmě obsahuje praktický dovětek. Na základě přechodných opatření se řízení o podpoře v nezaměstnanosti zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních předpisů.

コメント


bottom of page