top of page

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Coop Development, družstvo, IČO 24303917, se sídlem Střelničná 1680/8, Kobylisy, 182 00 Praha 8 (dále i jen „Společnost“) zpracovává v souvislosti se svojí hospodářskou činností v oblasti obchodu se stavebninami mimo jiné osobní údaje zákazníků, nakupujících zboží od Společnosti (dále i jen „zákazníci“), a ostatních návštěvníků (dále i jen „návštěvníci“) webových stránek www.coopdevelopment.cz (dále i jen „web“).

Osobní údaje zpracovává Společnost jako správce. Některé osobní údaje zpracovává Společnost též prostřednictvím zpracovatele, společnosti KASTEN spol. s r.o., IČO 62954890, která společně tvoří koncern s řídící společností KASTEN HOLDING s.r.o., IČO 04452321.

Společnost zásadně nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci. Někteří zpracovatelé, se kterými má Společnost uzavřenu zpracovatelskou smlouvu, využívají další zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají v USA a spadají pod EU-US Privacy Shield.

Při zpracování osobních údajů ze strany Společnosti nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně.

Subjekty údajů mají vůči Společnosti právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či doplnění. V závislosti na konkrétním druhu zpracování může subjektům údajů vůči Společnosti vzniknout též právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut), právo na omezení zpracování anebo právo vznést námitku.

Tato práva mohou subjekty údajů uplatnit elektronicky e-mailem na adresu info@coopdevelopment.cz nebo písemně dopisem doručeným na adresu sídla Společnosti.

Pro zákazníky

Účel a právní základ zpracování:

Účelem a právním základem zpracování osobních údajů zákazníků (což zahrnuje též údaje jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) je řádné projednání, uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a zákazníkem, a vedení databáze zákazníků Společnosti.

Příjemci osobních údajů:

Údaje zákazníků mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Společnosti orgánům daňové správy ČR či jiným orgánům veřejné správy ČR (při výkonu jejich působnosti) a dalším společnostem koncernu v rozsahu odůvodněném zájmy koncernu.

Zpracováním osobních údajů obchodních partnerů (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být pověřeni poskytovatelé (mzdového) účetnictví či personalistiky, auditoři, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT služeb, apod.

Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi Společností a zákazníkem a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto smluvních vztahů vyplývající nebo s nimi související.

Osobní údaje zákazníků obsažené v databázi zákazníků jsou uchovávány po dobu 10 let od posledního kontaktu s příslušným zákazníkem.

V případě, že zákazník jakýmkoli způsobem vyjádří, že si nepřeje další evidenci jeho osobních údajů v databázi, Společnost veškeré osobní údaje týkající se dotčeného zákazníka v databázi neprodleně vymaže.

Požadavek poskytnutí osobních údajů:

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro přípravu, uzavření a plnění (příp. vymáhání) smlouvy mezi Společností a zákazníkem, je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, může to mít za následek nemožnost vzniku smluvního vztahu mezi zákazníkem a Společností.

Poskytnutí osobních údajů pro účely databáze zákazníků je dobrovolné.

Pro návštěvníky webu

Účel a právní základ zpracování:

Účelem zpracování osobních údajů návštěvníků webu Společnosti je zajištění bezpečného a bezproblémového provozu webu a dále zajištění komunikace především s klienty a potenciálními klienty (zákaznický chat prostřednictvím služby poskytovatele Smartsupp). Společnost dále zpracovává a zaznamenává (nahrává) osobní údaje k analýze chování uživatelů na webu (služba Google Analytics, popř. Toplist), zajištění adekvátní podpory a zlepšení funkčnosti webu prostřednictvím služby Smartlook a získání zpětné vazby v rámci obchodních vztahů (služby Heureka, Zboží.cz apod.).

Právním základem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Společnosti na zajištění bezpečného a bezproblémového provozu webu, předání informací o požadavcích a přáních návštěvníků webu a zajištění technické podpory webu.

Při používání webu Společnosti mohou být uloženy dočasné soubory, tzv. „cookies“, které mohou obsahovat údaje k identifikaci návštěvníka a jeho chování na webu. V cookies zásadně nejsou uloženy žádné osobní údaje. Zpracováním cookies souborů může dojít k propojení osobních údajů návštěvníka s informacemi obsaženými v cookie souboru. Ukládání cookies je možné zabránit zobrazováním webových stránek v anonymním režimu nebo v nastavení v prohlížeči návštěvníka, pak je ale možné, že nebude zajištěna plná funkcionalita webových stránek a jejich používání může způsobovat nestandardní chování.

Příjemci osobních údajů:

Zpracováním osobních údajů návštěvníků webu Společnosti mohou být pověřeni poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé softwarových služeb (zákaznický chat, analýza webu, sledování návštěvnosti, apod.).

Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje návštěvníků webových stránek poskytnutých v rámci zákaznického chatu jsou ukládány nejdéle po dobu 1 roku.

Osobní údaje návštěvníků webových stránek poskytnutých k analýze chování uživatelů a zajištění adekvátní podpory a zlepšení funkčnosti webu jsou ukládány nejdéle po dobu 1 roku.

Požadavek poskytnutí osobních údajů:

Poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů ze strany Společnosti je jakkoliv závadné, má právo obrátit se na jednatele společnosti nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

bottom of page