top of page

Státní energetická koncepce


Zdroj: oenergetice.cz

Aktualizovaná státní energetická koncepce (ASEK) je strategický dokument ČR, který je závazný pro všechny státní orgány a pro přijímání nové legislativy.

 

Určuje tedy směr, jakým se česká energetika v následujících desetiletích vydá. Poslední schválená SEK byla z roku 2004 a na její aktualizaci se pracovalo od roku 2010.


Vývoj a struktura primárních zdrojů energie

Koncepce obsahovala několik variant vývoje české energetiky do roku 2040, přičemž nepravděpodobnější vývoj je obsažen ve variantě nazvané “Optimalizovaný scénář”. Podle této varianty bude postupně růst využití jaderného paliva, zemního plynu a obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Naopak se počítá s výrazným poklesem využití hnědého uhlí.


Vývoj a struktura hrubé výroby elektřiny

Jedním z nejvíce diskutovaných témat byla budoucnost jaderné energetiky. Ta bude dle schválené ASEK dále nabývat na významu a k roku 2040 se předpokládá téměř 50% podíl jádra na hrubé výrobě elektřiny v ČR. Co se nových jaderných zdrojů týče, koncepce vytyčuje cíl:


,,Podpořit a urychlit proces projednávání, přípravy a realizace nových jaderných bloků ve stávajících lokalitách jaderných elektráren o celkovém výkonu do 2 500 MW, respektive roční výrobě ve výši cca 20 TWh v horizontu let 2030 – 2035 včetně nezbytných kroků mezinárodního projednávání. “


Nyní bude důležité vyřešit financování výstavby nových jaderných zdrojů, aby vše nedopadlo jako zrušený tendr na dostavbu nového bloku v JE Temelín. Za tímto účelem vzniká další důležitý dokument – Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky. Ministři se ovšem na dnešním jednání plánem nezabývali.


Druhým nejvýznamnějším zdrojem elektrické energie se mají stát obnovitelné

a druhotné zdroje, u kterých se počítá s nárůstem výroby téměř na dvojnásobek

v porovnání s rokem 2015.

Comments


bottom of page